Teacher:  Myrabel L. Ang-ug
Subject:  Filipino Kinder
Subject Description: Magbibigay-daan sa iyong mabisang pagkilala sa Alpabetong Filipino ganoon din sa wastong tunog at hugis ng bawat isang titik. At ito ang magiging gabay mo sa pagtuklas at pagpapaunlad ng iyong sarili. Ang bubuo ng iyong imahinasyon at kakayahang tumuklas ng mga bagay na hindi mo pa tuluyang nasusubukan. Mauunawaan mo ang kahalagahan ng mga kasapi ng pamilya at makikita mo ang mga bumubuo sa pamayanan. Ito ang maghahanda sa iyo sa mabisang komunikasyon. Gagabayan ka rin nito sa masusing pakikinig at pagsulat nang maayos. Aakayin ka sa daigdig ng mga mambabasa!


Kurikulum/  Buod ng paksa ng aralin;

 • Unang Markahan - 
 1. Alpabetong Filipino
 2. Ang Titik Aa
 3. Ang Titik Ee
 4. Ang Titik Ii
 5. Ang Titik Oo
 6. Ang Titik Uu
 • Ikalawang Markahan -
 1. Ang Titik Bb
 2. Ang Titik Dd
 3. Ang Titik Gg
 4. Ang Titik Hh
 5. Ang Titik Kk
 6. Ang Titik Ll
 • Ikatlong Markahan -
 1. Ang Titik Mm
 2. Ang Titik Nn
 3. Ang Titik NG
 4. Ang Titik Pp
 5. Ang Titik Rr
 6. Ang Titik Ss
 • Ikaapat - 
 1. Ang Titik Tt
 2. ang Titik Ww
 3. Ang Titik Yy
 4. Mga Hiram na Titik
 5. Bahagi ng Aking Paaralan
 6. Ang mga Taong Tumutulong Sa aking Paaralan